Råddjur01
b

 

Protokoll

  


Jakten i Sillerö

Yttermalungs Jaktvårdsförening

Historik
Yttermalungs Jaktvårdsförening u.p.a. (utan personligt ansvar) bildades 1936 och dess första stadgar registrerades vid Länsstyrelsen i Falun den 19 oktober 1936.
Föreningens första styrelse bestod av B O Johnsson, Alfred Andersson, Albert Andersson, Böris Erik Karlsson och Nils P Fornander.
Syftet med att bilda en Jaktvårdsförening var att skapa sammanhängda jaktmarker över ett större område. Idag består föreningens jaktmarker av ca 10.200 ha mark, varav ca 20% är privat skog och ca 80% arrenderas av Bergvik Skog (Korsnäs och Stora Enso).
Rätt till medlemskap och att jaga på föreningens marker har markägare, arrendatorer (arrende på minst 50 ha mark krävs) eller den som bor och är folkbokförd i Yttermalung. Mer detaljerade regler framgår av stadgarna.
Föreningens jaktmarker är belägna på västra sidan av Västerdalälven i Yttermalung i Malung- Sälens kommun.

Älgjakt
Föreningens största aktivitet är den samordnade älgjakten som bedrivs i två lag kallade Sillerö-laget och U-laget den andra veckan i oktober varje år. Varje älgjaktslag består av 35 - 40 jägare. Delning av älgkött sker dock tillsammans för de två jaktlagen.
De tre senaste åren har en markant minskning skett av antalet fällda älgar som också fått till följd att antalet jägare har minskat. När älgavskjutningen var som störst (2002) fälldes sammanlagt 68 älgar, att jämföra med de 16 älgar som fälldes 2009. Antalet älgjägare har minskat från 104 till 68. Se även diagram över statistik.
Övrig jakt
Sedan 2009 har försök gjorts med samordnad björnjakt i augusti månad varje år. Detta har dock ännu inte resulterat i någon fälld björn.
Under 2010 och 2011 då det var tillåtet med vargjakt bedrevs också samordnad jakt på varg några dagar i januari månad utan resultat.
För övrigt bedrivs också enskild småviltsjakt på föreningens marker främst på rådjur, hare, tjäder och orre.